Μελέτες και Εφαρμογές Γεωπληροφορικής

Τα ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα αποτελούν τη βάση για κάθε εφαρμογή G.I.S. που σε συνδυασμό με περιγραφικά δεδομένα προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης πλήθους εφαρμογών σε τομείς όπως :

  • Εφαρμογές Logistics
  • Εφαρμογές πλοήγησης
  • Δίκτυα μεταφορών και μεταφορικά συστήματα.
  • Παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων – Fleet tracking & management
  • Μοντέλα θορύβου και ρύπανσης
  • Έρευνα και ανάλυση αγορών – Geomarketing
  • Δίκτυα τηλεπικοινωνιών (GSM, UMTS, LMDS)
  • Εφαρμογές δρομολογήσεων και διανομών
  • Προσδιορισμός βέλτιστων θέσεων ζήτησης υπηρεσιών ή προϊόντων.
  • Γεωδημογραφικές αναλύσεις