Γεωγραφικά Δεδομένα

  • Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα από το geodata.gov.gr και data.gov.gr
  • Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ΓΥΣ
  • Υπηρεσία ορθοφωτοχαρτών κτηματολογίου ΕΚΧΑ