Τοπογραφικές αποτυπώσεις εδάφους και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε χρήση όπως:

  • Συμβολαιογραφικές πράξεις: αποδοχή κληρονομίας, μεταβίβαση ακινήτου, αγοραπωλησία κ.α.
  • Εύρεση οικοπέδου από παλαιά συμβόλαια και επισήμανση τους στο έδαφος
  • Καθορισμό και σήμανση οικοπέδου επί εδάφους
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων προς χαρακτηρισμό από δασαρχείο
  • Αποτυπώσεις εδάφους (π.χ. Ισοϋψείς καμπύλες) για μελέτη και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως Φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά πάρκα κ.α. καθώς και χάραξη αυτών κατά την κατασκευή τους
  • Χάραξη ρυμοτομικών / οικοδομικών γραμμών
  • Χωρισμό – Κατάτμηση ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες
  • Μετρήσεις Φωτοσταθερών σημείων για φωτογραμμετρικές εργασίες
  • Φωτοερμηνείες για εύρεση παλαιών ορίων η μεταβολές ορίων οικοπέδων στο χρόνο με χρήση αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που χρονολογούνται από το 1940 έως και σήμερα καθώς και με τη χρήση δορυφορικών εικόνων. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης προς κατάθεση σε δικαστήριο.

Όλες οι τοπογραφικές μελέτες εντάσσονται στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87’ ή στο Σύστημα Αναφοράς του Κτηματολογίου (HEPOS).

Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιούνται με τοπογραφικά όργανα μέτρησης μεγάλης ακρίβειας.

Advertisements