Τεχνικά Νέα Τοπογραφιας και Γεωπληροφορικής

anafora-sigrisis-ktimatologio-ilektroniki-ipoboli
κτηματολόγιο

Δοκιμαστική λειτουργία «αναφοράς σύγκρισης» στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων

​Από την 01/10/2019 προστίθεται στην ενότητα «ΘΕΑΣΗ» της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων η επιλογή «Αναφορά Σύγκρισης».
Η «Αναφορά Σύγκρισης» είναι μια νέα  λειτουργία ελέγχου που παράγεται από το σύστημα για τις περιοχές του Κτηματολογίου. Περιέχει συγκριτικά στοιχεία της γεωμετρίας των ακινήτων του υποβληθέντος διαγράμματος  σε σχέση με την τρέχουσα κτηματολογική βάση. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται τόσο σε μορφή κειμένου όσο και σε ψηφιακή διανυσματική μορφή (SHP).
Σκοπό έχει, μαζί με τους λοιπούς ελέγχους του συστήματος,  να συνεπικουρήσει τους μηχανικούς στις εργασίες σύνταξης των διαγραμμάτων τους, τοπογραφικών και γεωμετρικών μεταβολών, προκειμένου να είναι τεχνικά εφαρμόσιμα στη χωρική βάση του κτηματολογίου.
Θα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία έως την έναρξη  ισχύος της προβλεπόμενης στο νόμο Ν. 4602/19 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΝ, με τη  οποία ο συντάκτης μηχανικός θα έχει την υποχρέωση να δηλώνει στα διαγράμματα των δικογράφων  την τεχνική εφαρμοσιμότητα και δεκτικότητα της εισαγωγής τους στην τηρούμενη κτηματολογική βάση.
Αποτελέσματα και παρατηρήσεις από τις δοκιμές μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Professionalservices@ktimatologio.gr
ktimatologio-3
κτηματολόγιο

Νέες παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

Δίνεται νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο από την 16 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2019 στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου

Κτηματογραφηση Νεοκαισάρεια - Ιωάννινα
Πολεοδομια, Τοπογραφία

Η εφαρμογή της Κάθετης Συνιδιοκτησίας σε αγροτεμάχια εκτός σχεδίου

Η ρύθμιση του άρθρου 5 του Ν.4178/2013 επαναλαμβάνεται και στο μεταγενέστερο άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4495/2017. Εκεί αναφέρεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1024/ 1971 (Α΄ 232) εφαρμόζονται και επί γηπέδων, που κείνται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών και ανήκουν σε έναν ή πλείονες ιδιοκτήτες, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28.7.2011 οικοδομήματα νομίμως ανεγερθέντα ή αυθαίρετα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4495/2017. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών επί των ανωτέρω γηπέδων και η μεταγραφή αυτών στα βιβλία μεταγραφών ή η καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία. Υπό τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και ισχυρές συστάσεις διαιρεμένων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου και δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η ανέγερση των οικοδομών μέχρι τις 28.7.2011 αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και βεβαιώνεται από το μηχανικό. Περαιτέρω στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι συνιδιοκτήτες τουλάχιστο κατά 65% του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυτοτελή οικοδομήματα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, μπορούν να ζητήσουν με αγωγή τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα την έννοια του άρθρου 1 της παρ. 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232). Προς τούτο, καταθέτουν για τη σύνταξη σχετικής πράξης:

  • τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου επί του οποίου αποτυπώνεται το περίγραμμα των υφιστάμενων οικοδομημάτων,
  • σχέδιο της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών και κανονισμού σχέσης συνιδιοκτητών με περιγραφή των ιδιοκτησιών που θα δημιουργηθούν,
  • σχέδιο διανομής των διηρημένων ιδιοκτησιών, στο οποίο προβλέπεται η περιερχόμενη σε όλους τους συνιδιοκτήτες διηρημένη ιδιοκτησία,
  • κάτοψη των υφισταμένων οικοδομημάτων,
  • πίνακα κατανομής των ποσοστών εξ αδιαιρέτου του κοινού γηπέδου στις χωριστές ιδιοκτησίες που θα δημιουργηθούν, με μνεία της αναλογίας των κοινοχρήστων δαπανών που θα βαρύνει κάθε χωριστή ιδιοκτησία,
  • έκθεση σχετικά με την αξία κάθε ιδιοκτησίας που θα περιέλθει στους συγκυρίους, συνολικά και για κάθε συγκύριο χωριστά,
  • πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του γηπέδου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1562/1985 (Α΄150).

Πηγή: taxheaven.gr/news/news/view/id/43639

ψηφιακό μοντέλο εδάφους
Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία

Αποτύπωση με drone ρέματος για την αδειοδότηση νερόμυλου

Τον Οκτώβριο του 2018 σε συνεργασία με την εταιρία EFP constructions πραγματοποιήθηκε τοπογραφική αποτύπωση ρέματος με drone, μήκους περίπου 2500 μέτρων και πλάτους 100 μέτρων. Η αποτύπωση έγινε τόσο για την απόκτηση θεματικής πληροφορίας όσο και για μετρητικά δεδομένα (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά).

Στην περιοχή ενδιαφέροντος, η οποία είναι κοντά το χωριό Βλάστη Κοζάνης, υπάρχει ο νερόμυλος του Γιαννιώτη από το 1850.

Ο νερόμυλος ανακατασκευάστηκε το 2007 και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

νερομυλος γιαννιωτη

Ο νερόμυλος βρίσκεται στην συμβολή 2 ρεμάτων, οπότε και πραγματοποιήθηκαν 3 πτήσεις με το drone, μία για το ανατολικό ρέμα, μια για το βόρειο ρέμα και μια για το νότιο ρέμα μετά τη συμβολή των δυο παραπάνω ρεμάτων στον νερόμυλο.

Η περιοχή στον νερόμυλο και γύρω από αυτόν αποτυπώθηκε φωτογραμμετρικά με το drone από ύψος ~25 μέτρων για την εξαγωγή δεδομένων πολύ μεγάλης ακρίβειας, το υπόλοιπο μέρος των ρεμάτων αποτυπώθηκε από ύψος μεταξύ 50-80 μέτρων ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους και της βλάστησης.

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 435 εικόνες ανάλυσης 21MP, ήτοι 5344 x 4016 pixels.
Το μέσο ύψος πτήσης υπολογίστηκε στα 60μ. από το έδαφος.
Η ανάλυση της εδαφοψηφίδας υπολογίστηκε στα 1,66εκ.

Για την γεωαναφορά του φωτογραμμετρικού μπλοκ εγκαταστάθηκαν 16 φωτοσταθερά σημεία τα οποία μετρήθηκαν με την μέθοδο RTK. Λόγω έλλειψης σήματος κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος base-rover, η βάση επιλύθηκε αργότερα με τη μέθοδο static με δεδομένα από το σύστημα HEPOS του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Από το σύνολο των 16 φωτοσταθερών σημείων τα 10 χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση του φωτογραμμετρικού μπλοκ και τα 6 ως σημεία ελέγχου.

Φωτοσταθερά σημεία
Α/Α X(cm) Y(cm) Z(cm) ΧΥΖ(cm) Image(pix)
1 0.31 0.38 1.19 1.29 0.42
2 -1.29 0.00 -1.24 1.79 0.17
4 -1.18 -1.12 -1.71 2.36 0.99
6 -2.67 2.24 0.73 3.55 1.96
9 0.60 -3.86 0.69 3.96 0.54
11 5.19 1.61 -1.70 5.69 1.31
14 -1.22 0.38 0.13 1.28 1.88
15 0.79 0.34 -4.07 4.16 0.29
16 -0.01 0.54 3.63 3.67 0.28
17 -0.52 -0.88 -1.30 1.65 0.38
Ολικό 2.00 1.59 2.03 3.26 1.41

Φωτοσταθερά σημεία ελέγχου
Α/Α X(cm) Y(cm) Z(cm) ΧΥΖ(cm) Image(pix)
5 -2.84 2.43 0.79 3.82 1.44
7 -4.08 -0.73 0.33 4.16 1.63
8 0.45 -4.86 -3.95 6.28 1.11
10 3.02 1.25 -1.93 3.79 0.98
12 2.15 -1.22 -2.91 3.82 1.14
13 -7.29 -5.35 -1.84 9.22 0.99
Ολικό 3.91 3.21 2.31 5.56 1.24

Το drone φέρει φακό με εστιακή απόσταση 4χιλ και το μέγεθος του pixel 1,12μm.
Η βαθμονόμιση της φωτογραφικής μηχανής κατά τη διαδικασία της επίλυσης του φωτογραμμετρικού μπλοκ υπολόγισε τις παρακάτω τιμές:

F 3624.15
Cx -16.5154
Cy -48.5049
K1 -0.240459
K2 -0.0115142
K3 0.0516803
P1 -0.000842808
P2 -0.00160644

Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους χωρικής ανάλυσης 5εκ. ολόκληρης της έκτασης.

Παραγωγή ορθοφωτογραφίας χωρικής ανάλυσης 2εκ. ολόκληρης της έκτασης.

Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους χωρικής ανάλυσης 2.5εκ. της περιοχής γύρω από το νερόμυλο.

Παραγωγή ορθοφωτογραφίας χωρικής ανάλυσης 1εκ. της περιοχής γύρω από το νερόμυλο.

Από την ορθοφωτογραφία και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους σε λογισμικό GIS δημιουργήθηκαν τομές κατά μήκος των ρεμάτων όπως επίσης έγινε εξαγωγή άλλων μετρητικών δεδομένων.

 

 

antikeimenikes-axies-2019
Τοπογραφία

Σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές αξίες

Οι νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες εφαρμόστηκαν το 2018 μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, τέθηκαν σε ισχύ από το ξεκίνημα του 2019 για όλους τους φόρους και τα τέλη που επιβάλλονται στα ακίνητα. Οι τιμές ζώνης οι οποίες είναι αυξημένες σχεδόν για το 60% των περιοχών σε όλη τη χώρα, έχουν ανεβάσει έως και 50% τον φόρο μεταβίβασης.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ 2192Β 12.06.2018

drone-dimarxio-zitsas-plateia-eleousa
Πολεοδομια

Αεροφωτογραφία από drone της νέας πλατείας στο δημαρχείο του δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα

Έτοιμη προς χρήση από τους πολίτες του δήμου Ζίτσας παραδόθηκε η νέα Πλατεία στο δημαρχείο δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα. Το τοπίο έχει κιόλας πρασινίσει, ενώ έτοιμη είναι και η Παιδική Χαρά.

Παρακάτω φαίνεται η αεροφωτογραφία της πλατείας, η οποία τραβήχτηκε με drone από camera 21MP.

aerofotografia-dimarxio-zitsas-plateia

 

drone-dimarxio-zitsas-plateia-eleousa

 

 

apotuposi vrisoula egsa87
Τοπογραφία

Μετατροπή συντεταγμένων από HATT 6 μοιρών σε ΕΓΣΑ87

Βρείτε παρακάτω τις συντεταγμένες καννάβου σε ΕΓΣΑ87 που προέκυψαν από την μετατροπή συντεταγμένων καννάβου σε ΗΑΤΤ 6 μοιρών από την αποτύπωση αγροτεμαχίων εκτός του οικισμού Βρυσούλας Ιωαννίνων. Συνέχεια ανάγνωσης «Μετατροπή συντεταγμένων από HATT 6 μοιρών σε ΕΓΣΑ87»